graficke prvky

Mezinárodní konference transferu znalostí a technologií

AKADEMICKÉ SPIN-OFF SPOLEČNOSTI V DOBĚ (POST)COVIDOVÉ

3. června 2021

Clarion Congress Hotel České Budějovice

O konferenci

Konference proběhne v hybridní formě.

 

Cílem konference je představit a zhodnotit současné trendy v oblasti zakládání a řízení akademických spin-off společností a kromě jiného diskutovat dopady pandemie Covid-19. Konference nabídne pohledy z několika úrovní, od strategických a legislativních nástrojů na národní úrovni, institucionálních zástupců organizací zapojených do transferu znalostí až po reprezentantky a reprezentanty českých i zahraničních spin-off společností.
Cílovou skupinou konference jsou vědečtí pracovníci vysokých škol a výzkumných organizací zabývající se výzkumem a vývojem, reprezentanti transferových kanceláří a pracovišť, představitelé managementu výzkumných organizací s odpovědností za spolupráci s aplikační sférou a transfer, členové národních a regionálních organizací podporujících spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou a v neposlední řadě zástupci aplikační sféry.

 
graficke prvky

Program

Moderátor konference

 Aleš Vlk

Zakladatel portálu Vědavýzkum.cz. Dlouhodobě se věnuje politice výzkumu, vývoje a inovací, působí jako lektor, konzultant a moderátor. Externě také přednáší na Katedře veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Úvodní slovo

 Libor Grubhoffer

ředitel Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Na Přírodovědecké fakultě UK v Praze absolvoval studium biochemie, v Ústavu sér a očkovacích látek v Praze získal doktorát v mikrobiologii/virologii. Profesorem molekulární a buněčné biologie a genetiky na Jihočeské univerzitě, vedoucím společné Laboratoře molekulární ekologie vektorů a patogenů Parazitologického ústavu BC AV ČR a Přírodovědecké fakulty JU, se svým výzkumným týmem se věnuje studiu klíšťat, viru klíšťové encefalitidy a spirochét lymeské borreliózy, spoluzaložil přeshraniční studijní program Biologická chemie společně s Univerzitou Johannese Keplera v Linci, řešitelem a spoluředitelem několika zahraničních a řady domácích grantových projektů. Bývalý děkan Přírodovědecké fakulty JU a rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, dnes působí jako ředitel Biologického centra Akademie věd v ČR, v.v.i. a na svém kontě má více než 160 vědeckých publikací, čestným doktorem Arizonské univerzity v Tucsonu, USA a Keplerovy univerzity v Linci, Rakousko, 1. místopředseda Učené společnosti České republiky.

Úvodní slovo

 Ivo Moravec

náměstek primátora města České Budějovice

Lesní inženýr, od roku 1976 žije v Českých Budějovicích. V komunální politice se angažuje od roku 2005. V roce 2010 se podílel na založení politického hnutí Občané pro Budějovice, v letech 2013 až 2015 byl jeho místopředsedou a poté se stal předsedou. Ve volebním období 2010-2014 byl členem rady města České Budějovice. Od listopadu 2014 do června 2015 pracoval ve funkci prvního náměstka primátora Českých Budějovic. Nyní působí ve funkci náměstka primátora Českých Budějovic pro správu veřejných statků, veřejných zakázek, životního prostředí. Zabývá se přípravou projektů pro regionální rozvoj, venkovským cestovním ruchem a zážitkovou turistikou. Oblast technologického transferu, vědy a inovací je pro něj velkou výzvou a také aktuálním tématem, které aktivně sleduje. Je hodnotitelem projektů financovaných z národních nebo evropských programů.

Účastníci panelových diskuzí

Hauwermeiren Amber

Business Developer & co-founder of Orange Quantum Systems

Amber moved from Belgium to the Netherlands in 2011 to study Aerospace Engineering at the TU Delft. He co-founded the automated coating company Qlayers BV in 2017, and the Aerospace Innovation Hub at the TU Delft in 2018. This gives him experience in bootstrapping high-tech companies. Working at TNO since 2019, he analyzed the market of quantum computing and has applied this insight to Orange Quantum Systems as a business developer.

Ivan Baines

COO MaxPlanck Institute Dresden, Germany

Over the course of a career spanning > 30 years working in some of the world’s leading life sci­ences research institutes, Dr Baines's specialty is to design, implement and optimize Scientific infrastructure to fulfil the maxi mal potential of the available resources for performing top level research.

He has either been fully responsible for all aspects of the design and implementation of the in­stitute including construction of the building (Max Planck Florida Institute), or part of the founding team (Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden) or guided the process as a consultant (GIGA, Liege; BIOZ/BIOTEC Dresden; BioCity Leipzig; SWC, London) for the establishment of 6 research institutes.

Currently, Dr. Baines is the Chief Operating Officer (COO) and a Board Member of the Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics (MPI-CBG) in Dresden, Germany, where he oversees all daily operations of the institute including managing the scientific core facili­ties, heading the administration, the technical services, and is responsible for technology transfer and commercialization.

Martin Bunček

ředitel kanceláře Technologické agentury ČR

Martin Bunček je absolventem Univerzity Pardubice, Fakulty chemickotechnologické. Postgraduální studium absolvoval na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Pracoval v biotechnologické společnosti GENERI BIOTECH s.r.o. téměř od jejího založení. Postupně prošel všemi pozicemi a koncepčně se podílel na formování firmy, zejména výzkumu a vývoje (VaV). Získal i vlastní zkušenosti z oblasti VaV, a to jako řešitel či spoluřešitel mnoha národních i mezinárodních grantových projektů. Díky tomu se dobře orientuje na poli ochrany výsledků VaV (patenty a jiné), uplatnění výsledků VaV v praxi, ale také nákupu a využití know-how včetně „duediligence“.

Odborně se Martin Bunček věnoval i výuce. Externě působil jako odborný asistent na Univerzitě Pardubice, fakultě chemicko-technologické přednášel molekulární biologii a genetiku a molekulárně biologické metody, na Karlově Univerzitě, farmaceutické fakultě v Hradci Králové v předmětu genová terapie. Je autorem nebo spoluautorem řady vědeckých publikací a patentů.

V posledních letech se aktivně se věnuje politice výzkumu, vývoje a inovací v Technologické agentuře České republiky, a to od jejího založení v roce 2009. 

Pavel Csank

předseda představenstva Moravskoslezského inovačního centra Ostrava

Pavel Csank je manažer, stratég, vizionář, konzultant, předseda představenstva a spoluzakladatel Moravskoslezského inovačního centra Ostrava (MSIC) v jedné osobě. Je denně v úzkém kontaktu s majiteli firem a baví ho hledat cesty, jak je vzájemně propojovat a synergickými efekty podporovat růst jejich společností a tím i kvality českého firemního prostředí. Jako konzultant navrhoval a aplikoval nástroje podpory podnikání a inovací v ČR i zahraničí. V současné době řídí tým Moravskoslezského inovačního centra v Ostravě. Společně nastavuje nové služby pro rozvoj místního podnikatelského prostředí a připravujeme novou regionální inovační strategii pro Moravskoslezský kraj, který tak poznává zblízka. Přál by všem, aby stejně jako on opustili stereotypy vnímání tohoto úžasného regionu a objevili sílu, kreativitu a odhodlání lidí, které zde potkává. Jeho moto zní: myslet ve velkém, dělat rychle malé kroky a nebát se dělat chyby.

 

Ildiko  Csoka

Director General for Strategy, University of Szeged, Hungary

Resposible for: Coordination of R & D & I activities (Tech-transfer, Business Development and Project management) of USz

Background: pharmacist, health care manager,

Professional experience in R & D & I: Head of Institute of Pharmaceutical Technology & Regulatory Affairs

 

 

Otakar Fojt

Vědecký atašé Britské ambasády v Praze

Věnuje se rozvoji česko-britských vztahů v oblasti vědy, moderních technologií a inovací. Působí jako vědecký atašé Britské ambasády v Praze. Lektorskou činnost v oblasti inovací, transferu technologií, vědeckých programů, politik a strategií realizuje v ČR i v zahraničí. Je také hlavní objevitel a spoluautor dvou amerických patentů. 

 

Eva Janouškovcová

ředitelka Centra pro transfer technologií MUNI a prezidentka Transfera

Eva Janouškovcová je absolventkou Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v oboru Obecná biologie, na téže fakultě získala i doktorát z Imunologie. Znalosti prohloubila studiem obchodního práva. Na MU pracovala od roku 2002 jako vědecko-výzkumný pracovník a učitel (Ústav experimentální biologie PřF MU). V oblasti transferu technologií začala jako projektový manažer působit v roce 2005 po návratu z dvouměsíční stáže v Office of Technology Transfer, McGill University v Montrealu. Předtím krátce zastávala pozici manažera pro hospodářskou činnost a fundraising. Absolvovala mnoho kurzů a certifikovaných školení v oblasti transferu technologií a ochrany duševního vlastnictví. V letech 2009 – 2010 byla zástupkyní ředitele CTT. Bohaté zkušenosti s řešením a řízením projektů v oblasti vědeckovýzkumné a oblasti transferu technologií rozšiřuje aktivitami zaměřenými na popularizaci vědy a výzkumu (mezi lety 2007 - 2014 působila jako hlavní koordinátor MU projektu 7. RP „Noc vědců“). Spolupracuje na projektech rozvoje vzdělanosti, inovací, výzkumu a vývoje na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Značné zkušenosti má i z obchodních a řídících aktivit v soukromém sektoru. Od r. 2015 je předsedkyní české národní platformy pracovišť transferu technologií „Transfera.cz".

Mezi její klíčové aktivity v CTT patří ochrana duševního vlastnictví MU a jeho komplexní správa, rozvoj a využití, podpora a servis pracovištím MU, komunikace a obchodní jednání s aplikačními partnery, vzdělávání v oblasti transferu technologií, duševního vlastnictví a inovačního podnikání nebo prezentace technologií a výzkumu MU

Matej Kliman

Právník - externí konzultant

Matej Kliman vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2007 se intenzivně věnuje komplexnímu právnímu poradenství a přednáškové činnosti v oblasti výzkumu a vývoje a transferu znalostí.

V oblasti transferu technologií, inovací a investic má rozsáhlé zkušenosti z poradenství pro prakticky všechny významné instituce v ČR a to jak na straně poskytovatelů dotací (MŠMT, TAČR, MPO, MMR, MHMP, MPSV, atd.), tak na straně příjemců (UOCHB a IOCB Tech, UK a KPPT UK, KAVČR a CCeT AVČR a CUIP, MU, VUT, JU, ČVUT, VŠCHT, UPOL, VŠBTUO, UHK, FU AVČR, FZU AVČR, UJF AVČR, CVŘ, CESNET, atd.) a soukromých firem (Například americká spin off společnost DiscitisDx, český spin off TRIX Connections, s.r.o., CUIP, s.r.o., IOCB Tech, s.r.o., Inc., Doosan Škoda Power, a.s., Nuvia, Zentiva, Benteler, GEA, Lexmark apod.). Zkušenosti v této oblasti zahrnují ochranu duševního vlastnictví, přípravu a vyjednávání licenčních a jiných smluv, interní audity a přípravu a revizi vnitřních předpisů, zpracování právních a ekonomických analýz a metodik, přípravu nových právních předpisů a jejich novelizací, jakož i podporu významných projektů (ELI-Beamlines, HiLASE, BIOCEV, CEITEC, NETME, ESS, e-infrastruktura CZ, apod.).

Hana Kosová

ředitelka CPPT Univerzita Karlova, víceprezidentka ASTP

Mgr. et Mgr. Hana Kosová, MPA je od roku 2014 ředitelkou Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy www.cppt.cuni.cz . Na univerzitu přišla ze soukromého sektoru, před tím působila též v diplomacii, ve veřejné a neziskové sféře, pracovala v ČR i v zahraničí. Všechny její dosavadní působiště propojuje téma znalostní ekonomiky, společenského dopadu a inovací, projektového řízení a různých druhů spoluprací mezi často nepravděpodobnými partnery. Hana je členkou dozorčí rady dceřiné společnosti UK CUIP (Charles University Innovations Prague), s.r.o. Přispěla k současné podobě národní asociace Transfera.cz  a jako členka předsednictva se zaměřuje na vztahy se zahraničím. Přes dva roky je též viceprezidentkou ASTP (mezinárodní asociace profesionálů v oblasti transferu znalostí a technologií www-astp4kt.eu ), kde nyní nově povede výbor sdružující národní asociace (NAAC).

Jíří Krechl

ředitel R&D CzechInvest

Jiří Krechl je absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kde vystudoval organickou chemii. Později zde působil také jako docent. V letech 1996 - 2007 byl ředitelem pro výzkum a vývoj ve společnosti SpeChem spol., s.r.o. Od té doby se profesně více než 14 let pohybuje v Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Aktuálně pracuje na pozici vedoucího Oddělení podpory výzkumu, vývoje a inovací.

Angažuje se v řadě výzkumně-vývojových projektů a zastává funkci ve správních a dozorčích orgánech výzkumných organizací. Mimo jiného působí také v Inženýrské akademii.

Petr Kubečka

Vedoucí kanceláře transferu technologií a development manager, Vědeckotechnický park Univerzity Palackého

Facilitating the transfer of technology, patents and research results to commercial practice.

Ondřej Kurkin

CEO, Cardam Solution

Motto:

„Efektivním a chytrým zapojením pokročilých technologií do výrobního procesu dokážeme zákazníkům nabídnout možnosti, které nejen zvýší jejich konkurenceschopnost, ale také otevřou dveře pro jejich další technologický rozvoj.“

Otomar Sláma

ředitel Charles University Innovations Prague

Ředitel Charles University Innovatins prague s.r.o.

Vystudoval veřejnou politiku ve výzkumu, vývoji a inovacích, dále mezinárodní vztahy a evropská studia a je držitelem titulu MBA se specializací na podnikání.

Jako druhý Čech obdržel prestižní certifikaci RTTP (Registered Technology Transfer Professional) od světové aliance ATTP.

O začátcích podnikání, tvoření business plánů a zakládání spin-off společností již několik let přednáší v ČR i v zahraničí. Za poslední rok založil 4 spin-off společnosti s obratem 200 mil Kč.

Zkušenosti čerpal i v soukromém sektoru, kde založil a vedl obchodní společnosti.

Matthias Stier

CEO of Variolytics GmbH, Germany

Matthias is a bioprocess engineer. In 2014, he became group leader for bioprocess engineering at the Institute for Interfacial Process Engineering and Plasma Technology (IGVP) at the University of Stuttgart and the Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology (IGB). He developed processes for the material utilization of methane. As part of his projects, he and his team established and patented a process-measuring device for bioreactors. The research transfer of this technology was funded by the Federal Ministry of Economics in Germany as part of the so-called “EXIST” project and Variolytics GmbH was founded in 2020. In summer 2021, Matthias will end his career as a scientist and dedicate himself fully as CEO of the startup.

 

Špela Stres

Head of the Innovation and Technology Transfer Center for the Jožef Stefan Institute, Slovenia

Dr. Špela Stres, MBA, Master of Law

Špela Stres is the Head of the Innovation and Technology Transfer Center for the Jožef Stefan Institute and an invited lecturer at the University of Ljubljana and the Jožef Stefan International Postgraduate School. She used to work as an elementary particle physicist, collaborating internationally with DESY Hamburg and CERN Geneve. Currently, she holds the rank of Research Councilor (equal in rank to full professor).

She is active in the field of business development and designing the financial support environment for innovation. She was instrumental in setting up 11 spin-out companies in the past ten years. At the United Nations New York, she is a Member of the 10-MG Group for Sustainable Development. She served as a member of the Expert Group, advising the EIC Taskforce for the DG Research and Innovation, European Commission. She is a Delegate to the CERN KT Forum and the KT Forum on Medical Applications. Formerly, she served as Vice President and Board Member of the European Association of Science and Technology Professionals. She served as a Member of the Future Emerging Technologies Advisory Group and a Member of the SWAFS Advisory Group for the European Commission (DG Connect and DG R&I). She served as a Board Member of the CERN Technology Transfer Network.

She holds a PhD in Physics from the University of Ljubljana, a Master’s degree of law in intellectual property from the University of Turin, an executive MBA from Cotrugli Business School, and has passed the patent attorney exam. She is a Registered Certified Licensing Professional – CLP and a Registered Technology Transfer Professional - RTTP.

Tomasz Stypułkowski

Předseda představenstva na Institute of Innovation and Technology Ltd., Poland

Od roku 2015 působí jako předseda představenstva na Institute of Innovation and Technology Ltd, což je SPV plně vlastněná Bialystok University of Technology. Odpovídá za strategii a procesy transferu technologií, vědecké služby pro obchodní partnery, hodnocení komerčního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje, spin-off a spin-out zpracování.

Aktivní člen a viceprezident Asociace SPV v Polsku, odpovědný za budování národní strategie SPV a efektivní vědecké a obchodní spolupráce a také za vládní kontakty.

Od roku 2019 působí jako poradce pro inovační centrum v regionu Podkarpackie a je odpovědný za implementaci komerčních aktivit „science to business“.

Zaměřuje se na ekonomickou účinnost implementace výsledků výzkumu a vývoje na trh, na vytváření a implementace místních a regionálních strategií týkajících se spolupráce v oblasti vědy a podnikání, na podporu vědeckých start-upů a fondů VC při hledání společných cílů. Působí jako obchodní kouč, vystudoval ekonomii.

 

Daniel Všetečka

ředitel Odboru digitální ekonomiky a chytré specializace na Ministerstvu průmyslu a obchodu

Národní RIS3 manažer, ředitel Odboru digitální ekonomiky a chytré specializace na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Agendě RIS3 strategie se věnuje dlouhodobě. Nejprve od 5/2013 z regionální úrovně (Královéhradecký kraj) a návazně od 8/2019 z národního pohledu. Zkušenosti v oblastech strategického plánování, analýz, designu/implementace podpůrných nástrojů a projektového řízení, a to v kontextu krajském, národním a mezinárodním. Delegát ČR v Horizon Europe pro témata digital, industry, space. Gesce za ČR nového programu Digitální Evropa. Věnuje se problematice legislativní regulace digitální ekonomiky.

Jaromír Zahrádka

ředitel i&i Prague

Jaromír Zahrádka je ředitelem i&i Prague, společnosti, která se zaměřuje na transfer technologií a tvorbu starupů medicínského, diagnostického nebo biotechnologického zaměření. V rámci i&i Prague pomáhal se svým týmem zakládat, komercializovat a jinak rozvíjet více než 15 projektů. Společnost sama k dnešnímu dni investovala více než 2 miliony EUR a drží podíl v 9 společnostech: v 6 českých, 2 německých a 1 spin-offu sídlícím ve Spojených státech. Jaromír Zahrádka vystudoval Mgr. a Ph.D. v oboru Biochemie na Univerzitě Karlově a drží také titul Ing. z VŠE v oboru Podniková ekonomika a management a v současné době se specializuje na oceňování duševního technologií v časné fázi a přednáší na několika vysokých školách.

Registrace

Tato konference je zdarma pro účastníky, kteří se zaregistrují a vyplní formulář.

graficke prvky

Organizační pokyny

Jak se k nám dostanete

Z autobusového nebo vlakového nádraží České Budějovice Vás k hotelu Clarion zavezou autobus městské hromadné dopravy linky č. 11, která odjíždí od autobusového nádraží:

Linky č. 6 nebo 9, která odjíždí od budovy vlakového nádraží:

 

Přijedete-li autem, v areálu hotelu Clarion je Vám k dispozici velké placené parkoviště.

Ubytování

Ubytování je možné přímo v místě konání konference v kongresovém hotelu Clarion.
Ubytování si účastníci hradí sami. Pro zájemce o ubytování v hotelu Clarion za zvýhodněnou cenu uveďte při registraci do poznámky heslo Konference TRANSFER.
Další možnosti ubytování jsou v okolních hotelech: Savoy Hotel, Hotel Atlas České Budějovice, Hotel Zátkův Dům.

 

Kontakt

Jaroslav Červinka - jaroslav.cervinka@bc.cas.cz; tel. +420 777 468 684

Petr Maršík - petr.marsik@bc.cas.cz; tel. +420 777 468 681

Za podpory